Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Vincent & Lot sales recruitment, kantoorhoudend aan de Kruisstraat 3A, 2312 BH te Leiden handelt onder de namen Vincent & lot Sales Recruitment en V&L recruitment.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht aangaat of is aangegaan met opdrachtnemer tot het rekruteren van kandidaten teneinde te komen tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en werknemer.
Opdracht: de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geldende overeenkomst, waarbij opdrachtnemer op verzoek en ten behoeve van opdrachtgever kandidaten rekruteert met als doel te komen tot een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en werknemer.
Kandidaat: de natuurlijke persoon die door opdrachtnemer zal kunnen worden voorgedragen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.
Werknemer: de natuurlijke persoon die ten gevolge van bemiddeling door opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst aangaat of is aangegaan met alsmede werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht, aanbieding en overeenkomst betreffende de recruitment van kandidaten voor de opdrachtgever.
2. De overeenkomst wordt van kracht bij een akkoord van de opdrachtgever.

Artikel 3. Vrijblijvendheid offertes
1. Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst van opdracht
1. De overeenkomst geldt voor de recruitment van kandidaten voor de opdrachtgever.
2. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, tussentijds worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst.
3. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door opdrachtnemer worden beëindigd indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan haar surséance van betaling wordt verleend, indien zij onder bewind wordt gesteld, indien zij anderszins niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens ontbinding nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 5. Recruitment
1. Een recruitment opdracht behelst de opdracht om een kandidaat te rekruteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt.
2. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor de recruitment voor elke door de opdrachtgever in dienst genomen kandidaat, waarmee de opdrachtgever in contact gekomen is door bemiddeling van opdrachtnemer.
3. Indien na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging geen van de door opdrachtnemer voorgestelde kandidaten bij de opdrachtgever komt werken, in welke functie dan ook, worden er bij de opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6. Benodigde gegevens en verplichting opdrachtnemer
1. De opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de recruitment.
2. Opdrachtnemer streeft ernaar om binnen 4 weken (tenzij een andere termijn is afgesproken) nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens kandidaten voor te stellen die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 7. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
1. Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens.
2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de referenties van kandidaten met betrekking tot diens kwalificaties, vaardigheden, karakter en ervaring te verifiëren zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer.
4. De opdrachtgever heeft geen bezwaar in het gebruiken van de naam en het logo van de organisatie voor publiciteitsdoeleinden van de opdrachtnemer.

Artikel 8. Vergoeding
1. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd voor de recruitment voor elke door de opdrachtgever in dienst genomen kandidaat waarmee de opdrachtgever in contact gekomen is door bemiddeling van opdrachtnemer.
2. De vergoeding is gebaseerd op een percentage van het bruto jaarinkomen (inclusief vakantie geld en eventueel de geldende emolumenten) op basis van een full time dienstverband ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime in dienst treedt bij de opdrachtgever.
3. De hoogte van de vergoeding van de recruitment opdracht is vastgelegd in de offerte en in de opdrachtbevestiging.
4. Indien de opdrachtgever een door opdrachtnemer voorgestelde kandidaat wenst aan te nemen voor een andere functie dan de oorspronkelijke vacature, gelden dezelfde voorwaarden.
5. Zodra opdrachtnemer de opdrachtgever een cv van een kandidaat heeft toegestuurd, heeft zij deze kandidaat aan de opdrachtgever voorgesteld.
6. Indien de opdrachtgever een dienstverband aangaat, dan wel een freelance-contract sluit met een door opdrachtnemer voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na de voorsteldatum van opdrachtnemer geldt eveneens dezelfde voorwaarden.
7. Indien er na goedkeuring van opdrachtgever kosten worden gemaakt betreffende wervingscampagnes/-activiteiten, die niet standaard zijn inbegrepen in de dienstverlening, maar wel verband houden met werving & selectie, zoals advertentiekosten, online wervingscampagnes, evenementkosten, assessments en reis- en verblijfskosten van de kandidaat zullen de van te voren schriftelijk overeengekomen kosten apart door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8. Facturatie vindt plaats als opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een kandidaat.

Artikel 9. Vervangingsregeling
1. Indien de aanstelling van een door opdrachtnemer bemiddelde kandidaat wordt beëindigd binnen de wettelijke proeftijd, zal opdrachtnemer naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te bemiddelen voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.
2. Het in artikel 9.1 bepaalde is niet van toepassing indien:
3. Een aanstelling ingetrokken wordt zonder dat daar een geldige reden aan ten grondslag ligt.
4. De opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na beëindiging van de indiensttreding schriftelijk daarvan in kennis wordt gesteld zulks met opgaaf van de reden(en) van beëindiging.
5. De bemiddelingsfee van de desbetreffende geleverde werknemer niet aan de opdrachtnemer wordt betaald binnen de in artikel 11.1 omschreven betalingstermijn.
6. De reden van beëindiging geen betrekking heeft op de geschiktheid, de bekwaamheid of het gedrag van de geleverde werknemer.
7. De werknemer overbodig is geworden.
8. Eventuele bijkomende kosten voor de invulling van een nieuwe opdracht worden, na schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever, aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Inspanningsverbintenissen
1.De opdrachtnemer neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverplichting op zich om naar beste inzicht enkel kandidaten voor te stellen die minimaal op hoofdlijnen voldoen aan de eisen en verwachtingen van opdrachtgever conform de normen van goed vakmanschap.

Artikel 11. Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van opdrachtnemer te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3. Bij het niet nakomen van betaling, zijn zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invorderingen inning van niet tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Intrekken, beëindigen en wijzigen van een opdracht
1. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, nadat er reeds een kandidaat is voorgesteld maar voordat een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand is gekomen, is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 2.000,- in rekening te brengen.
2. Indien de opdrachtgever elementen uit de werving en selectieopdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van opdrachtnemer sprake is van een nieuwe opdracht, nadat er reeds een kandidaat is voorgesteld maar voordat een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand is gekomen, is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 1.000,- in rekening te brengen.

Artikel 13. Non-wervingsbeding
1. De opdrachtnemer zal gedurende een periode van 12 maanden na totstandkoming van een wervings- dan wel inhuurovereenkomst zich ervan onthouden werknemer(s) van opdrachtgever te benaderen met de intentie deze werknemer(s) te bemiddelen naar een ander werkkring, tenzij werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door aantoonbaar kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.

Artikel 14. Concurrentie en schadeloosstelling
1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan om gedurende 12 maanden na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door opdrachtnemer is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen. Indien de opdrachtgever toch besluit een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen, is hij een schadeloosstelling aan opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van de in Artikel 8.2 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Artikel 15. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, voorstellen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de opdrachtnemer of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

Artikel 16.Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.
2. De geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door leverancier met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 17. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
1. Sollicitatiegegevens van kandidaten die opdrachtnemer doorstuurt naar opdrachtgever mogen maximaal één jaar worden bewaard. Wilt opdrachtgever de gegevens nog één extra jaar bewaren dan moet hiervoor toestemming gevraagd worden.
2. Kandidaten hebben altijd het recht om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Verzoekt een kandidaat om zijn cv te laten verwijderen, dan is opdrachtnemer en opdrachtgever verplicht hieraan gehoor te geven binnen vier weken.
3. Sollicitatiegegevens mogen alleen gebruikt worden voor het sollicitatie- en bemiddelingsproces. Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn verplicht om niet relevante persoonsgegevens te verwijderen.